loadingimg

Wczytuję dane...
  • Szukaj
szt. na kwotę 0.00 PLN
Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania z Hurtowni Internetowej www.czakos.pl, Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

 

REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ

WWW.CZAKOS.PL

 

 I. Postanowienia ogólne

II. Definicje

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

V. Warunki zawierania umów sprzedaży

VI. Sposoby płatności

VII.  Koszt, termin i sposoby dostawy

VIII. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

IX.  Tryb postępowania reklamacyjnego

X. Postanowienia końcowe

 

I.        POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Hurtownia internetowa działający pod adresem www.czakos.pl prowadzony jest przez  Małgorzatę Ratajczyk prowadzącą działalność gospodarczą „ENTE” Małgorzata Ratajczyk, z siedzibą w Bielawach (Bielawy), ul. Krótka 1, 99-423 Bielawy; NIP: 7752436086; REGON: 101389735;

2.      Oferta Hurtowni www.czakos.pl skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców.

3.      Hurtownia www.czakos.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4.      Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Hurtownię www.czakos.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

5.      Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Hurtowni www.czakos.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

6.      Warunkiem złożenia zamówienia w Hurtowni przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

7.      Hurtownia www.czakos.pl prowadzi sprzedaż hurtową piórek dekoracyjnych za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.

8.      Hurtownia oferuje Produkty nowe, wolne od wad prawnych, które zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

9.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

II.      DEFINICJE

1.      DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.      FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.czakos.pl, umożliwiający utworzenie Konta.

3.      KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

4.      FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.czakos.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

5.      KLIENT – Usługobiorca będący przedsiębiorcą, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

6.      REGULAMIN - niniejszy regulamin Hurtowni.

7.      HURTOWNIA - Hurtownia internetowa Usługodawcy działający pod adresem www.czakos.pl.

8.      SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA - Małgorzata Ratajczyk prowadząca działalność gospodarczą „ENTE” Małgorzata Ratajczyk z siedzibą w Bielawach (Bielawy), ul. Krótka 1, 99-423 Bielawy, NIP: 7752436086, REGON: 101389735.

9.      PRODUKT – dostępna w Hurtowni rzecz ruchoma będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

10.  UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Hurtowni.

11.  USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

12.  USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Hurtowni.

13.  ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

14.  NEWSLETTER – usługa pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Hurtowni.

15.  STATUS REALIZACJI ZAMÓWIENIA- komunikat widoczny po zalogowaniu do Konta

     Klienta oznaczający etap na jakim znajduje się realizacja złożonego Zamówienia. Możliwe

     statusy:

a) Przyjęto zamówienie,

b) W trakcie realizacji,

c) Produkt wysłany,

d) Zamówienie anulowane.

 

III.    RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.      Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Hurtowni korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

a)     zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

b)     prowadzenie Konta,

c)     korzystanie z Newslettera.

2.      Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Hurtowni odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3.      Usługodawca ma prawo zamieszczania na stronie internetowej Hurtowni treści reklamowe. Treści te, stanowią integralną część Hurtowni i prezentowanych w niej materiałów.

 

IV.   WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.    Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2.    Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

a)     umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzenia Konta w Hurtowni oraz Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

b)     umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Hurtowni zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

3.    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a)      komputer z dostępem do Internetu.

b)      dostęp do poczty elektronicznej.

c)      przeglądarka internetowa.

d)      włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4.      Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Hurtowni w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5.      Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6.      Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

V.     WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1.      Informacje znajdujące się na stronach internetowych Hurtowni nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.

2.      W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).

3.      Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Hurtowni podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena Produktu uwidoczniona jest po zalogowaniu się do Konta Klienta.

4.      Cena Produktu uwidoczniona na stronie Hurtowni jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

5.      W celu złożenia Zamówienia, konieczna jest rejestracja Konta w Hurtowni. W celu dokonania zakupu należy podać pełne dane prowadzonej Firmy. Po weryfikacji danych podanych przez Klienta udostępniona jest Klientowi możliwość składania Zamówień w Hurtowni www.czakos.pl.

6.      Minimalna kwota złożonego przez Klienta zamówienia wynosi 400 złotych (słownie: czterysta złotych 00/100).

7.      Zamówienia można składać poprzez:

a)     witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Hurtownia www.czakos.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok. Hurtownia realizuje złożone Zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00

8.      Zawarcie Umowy Sprzedaży.

a)     Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.

b)     Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

Ø       potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

Ø       oświadczenie Hurtowni o otrzymaniu Zamówienia,

Ø       oświadczenie Hurtowni o przyjęciu Zamówienia,

c)     Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

9.      Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana fakturą VAT, która będzie dołączana do przesyłki.

10.  Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 11.00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

 

VI.   SPOSOBY PŁATNOŚCI

1.      Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a)     płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem.

b)     płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Numer konta: 82 1050 1461 1000 0090 9588 4681 (ING Bank Śląski)  „ENTE” Małgorzata Ratajczyk, ul. Krótka 1, 99-423 Bielawy. W tytule przelewu należy podać numer Zamówienia.

2.      W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

3.      W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

4.      Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty Klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie Zamówienia.

 

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

1.      Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania. Dla zamówień o wartości minimalnej 400 złotych, koszty dostawy pokrywa Sprzedawca.

2.      Zakupione w Hurtowni Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej Siódemka.

3.      Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

a)     czas kompletowania Produktu, wynosi od 1 do 2 Dni Roboczych.

b)     dostawa Produktu przez przewoźnika, następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

 

VIII.           WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.      Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

a)     Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta, korzystanie z usługi Newsletter).

b)     Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@czakos.pl  lub pisemnie na adres „ENTE” Małgorzata Ratajczyk, ul. Krótka 1, 99-423 Bielawy;

c)     Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

d)     Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2.      Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

IX.   TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1.      Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

a)     Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@czakos.pl  lub pisemnie na adres („ENTE” Małgorzata Ratajczyk, ul. Krótka 1, 99-423 Bielawy.

b)     W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

c)     Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: „ENTE” Małgorzata Ratajczyk, ul. Krótka 1, 99-423 Bielawy. W celu rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest dołączenie dowodu zakupu Produktu.

d)     W przypadku niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży powstałej w wyniku dostawy (np. uszkodzone opakowanie) prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego (w obecności kuriera), będącego podstawą reklamacji i dołączenie go do zwracanej przesyłki.

e)     Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail.

2.      Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

b)     Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Hurtowni Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@czakos.pl  lub pisemnie na („ENTE” Małgorzata Ratajczyk, ul. Krótka 1, 99-423 Bielawy;)

c)     W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

d)     Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

e)     Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

X.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Umowy zawierane poprzez Hurtownię zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2.      Zmiany dokonane w Regulaminie Hurtowni przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Hurtownię.

3.      W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

4.      Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Hurtownią, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.